1. Al onze facturen zijn contant eisbaar,tenzij anders overeengekomen.
2. Al onze prijzen zijn netto prijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten verschuldigd bij de levering of nadien vallen ten laste van de koper.
3. Een eerste bestelling impliceert automatisch de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Eventuele klachten dienen ons binnen de vijf dagen bij aangetekend schrijven te bereiken. Vanaf de tweede factuur zijn onze verkoopsvoorwaarden onbetwistbaar omwille van het feit dat op de eerste factuur niet werd geprotesteerd.
4. Bij niet betaling zijn op de onbetaalde bedragen nalatigheidsinteresten verschuldigd die worden begroot op basis van de geldende rentevoet van toepassing op laattijdige betalingen inzake handelstransacties zoals voorzien in de wet van 02.08.2002.
5. Bij niet betaling is op de onbetaalde bedragen een schadebedrag verschuldigd van 10%.
6. De leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk, noch aanvraag tot vergoeding als gevolg hebben.
7. De verzending der goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs indien de levering franco gedaan wordt.
8. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.
Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze afgevaardigden zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten de algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
9. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de ontvangst van de volledige betaling.
10. Op de offertes, leveringen, bestellingen en overeenkomsten van WHC Labs bvba is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd.